Sở Giao thông vận tải

Văn phòng

Thanh tra

Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

Kế hoạch tài chính

Quản lý chất lượng công trình giao thông

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

An toàn giao thông