Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

14/06/2016 18:09 Số lượt xem: 6632

          Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT Bắc Ninh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Sở GTVT từ khi Đại hội lần thứ VI bầu ra cho đến Đại hội Đảng bộ Sở GTVT lần thứ VII, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ Sở theo quy định của Điều lệ Đảng và các quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

A. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Đảng bộ

I. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành:

           1- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, Pháp luật của Nhà nước, định hướng của Tỉnh và của Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị và của ngành, bảo đảm, cải thiệt và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên chức lao động. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh uỷ và cấp có thẩm quyền những chủ trương, giải phát giúp Ngành phát triển, xây dựng mối quan hệ hợp tác, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các sở, ban ngành trong tỉnh.

            2- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phổ biến quán triệt kịp thời để cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn ngành thấu suốt và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao phẩn chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm năng lực hoạt động thực tiễn trong công tác cho đảng viên, cán bộ, chức chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ. Phát hiện và đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng, việc làm sai trái với Cương Lĩnh chính trị, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

            3- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các qui định về tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ để xây dựng các chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên có phẩm chất, năng lực, làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên.

            4- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chính sách và các chủ trương lãnh đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm chỉnh. Tích cực chống tham nhũng; chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

            5- Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quy hoạch, bổ nhiệm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác luân chuyển cán bộ.

            6- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong Đảng bộ vững mạnh, hoạt động đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ của các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

            7- Thực hiện và lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Đảng bộ theo quy định.

II. Quyền hạn của Ban chấp hành:

           1- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, Pháp luật của Nhà nước, định hướng của Tỉnh và của Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị và của ngành, bảo đảm, cải thiệt và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên chức lao động. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh uỷ và cấp có thẩm quyền những chủ trương, giải phát giúp Ngành phát triển, xây dựng mối quan hệ hợp tác, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các sở, ban ngành trong tỉnh.

            2- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phổ biến quán triệt kịp thời để cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn ngành thấu suốt và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao phẩn chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm năng lực hoạt động thực tiễn trong công tác cho đảng viên, cán bộ, chức chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ. Phát hiện và đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng, việc làm sai trái với Cương Lĩnh chính trị, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

            3- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các qui định về tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ để xây dựng các chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên có phẩm chất, năng lực, làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên.

            4- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chính sách và các chủ trương lãnh đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm chỉnh. Tích cực chống tham nhũng; chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

            5- Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quy hoạch, bổ nhiệm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác luân chuyển cán bộ.

            6- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong Đảng bộ vững mạnh, hoạt động đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ của các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

            7- Thực hiện và lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Đảng bộ theo quy định.

 

B. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

I. Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ: Gồm 15 đồng chí

            1. Đồng chí: Lê Ngọc Tuyển – Giám đốc Sở

            2. Đồng chí: Ngô Lương Pha – Phó Giám đốc Sở

            3. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp – Phó Giám đốc Sở

            4. Đồng chí: Nguyễn Minh Hiếu – Phó Giám đốc Sở

            5. Đồng chí: Tống Ngọc Đông – Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

            6. Đồng chí: Ngô Đức Thành – Chánh Văn phòng Sở

            7. Đồng chí: Chu Quang Định – Chánh Thanh tra Sở

            8. Đồng chí: Nguyễn Quốc Ân – Trưởng phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông

            9. Đồng chí: Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

            10. Đồng chí: Dương Đình Hải – Phó Trưởng phòng Pháp chế - An toàn giao thông

            11. Đồng chí: Nguyễn Kim Toản – Trưởng phòng Pháp chế - An toàn giao thông

            12. Đồng chí: Vũ Tử Trọng – Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh

            13. Đồng chí: Nguyễn Thế Nhân – Phó Giám đốc Ban Quản lý các bến xe khách Bắc Ninh

            14. Đồng chí: Phạm Thanh Phương – Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT Bắc Ninh

            15. Đồng chí: Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm đào tạo LXCGĐB Bắc Ninh

II. Ban Thường vụ Đảng ủy: Gồm 05 đồng chí

            1. Đồng chí: Lê Ngọc Tuyển – Giám đốc Sở

            2. Đồng chí: Ngô Lương Pha – Phó Giám đốc Sở

            3. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp – Phó Giám đốc Sở

            4. Đồng chí: Nguyễn Minh Hiếu – Phó Giám đốc Sở

            5. Đồng chí: Tống Ngọc Đông – Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

III. Các chức vụ trong Đảng ủy Sở:

            1. Bí thư Đảng ủy:

                        Đồng chí: Lê Ngọc Tuyển – Giám đốc Sở

            2. Phó Bí thư Đảng ủy Sở:

                        Đồng chí: Ngô Lương Pha – Phó Giám đốc Sở

            3. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy:

          Đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp – Phó Giám đốc Sở

                        Đồng chí: Nguyễn Minh Hiếu – Phó Giám đốc Sở

                        Đồng chí: Tống Ngọc Đông – Trưởng phòng Quản lý Vận tải PT&NL

            4. Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy:

                        4.1. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy:

                                    Đồng chí: Nguyễn Minh Hiếu – Phó Giám đốc Sở

                        4.2. Các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy:

                                    1. Đồng chí: Dương Đình Hải – Phó Trưởng phòng Pháp chế ATGT

                                    2. Đồng chí: Vương Thị Hồng Thanh – Phó Trưởng phòng Quản lý VTPT&NL

                                    3. Đồng chí: Nguyễn Hữu Long – Phó Chánh Văn phòng Sở

                                    4. Đồng chí: Nguyễn Bá Công – Thanh tra viên

          Phát huy truyền thống Đảng bộ Sở “Trong sạch vững mạnh”, dưới sự lãnh đạo của tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Sở - Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh quyết tâm  luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao cho.

Thời tiết ngày 06/06/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4876

Đã truy cập : 43676809