Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban QLDA XDGT mở thầu gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây dựng đoạn từ Km0+00÷Km4+586,35 – Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.278 (đoạn QL18-QL38), thành phố Bắc Ninh.

07/09/2020 16:47 Số lượt xem: 127

Thực hiện kế hoạch số 2480/UBND-XDCB ngày 14 tháng 08 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.278 (đoạn QL18-QL38), thành phố Bắc Ninh. 

Ban QLDA XDGT tiến hành đăng tải Kế hoạch đấu thầu, Thông báo mời thầu theo quy định, trong đó hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu qua mạng). Đến thời điểm đóng thầu 10h 00 phút ngày 04/09/2020 Chủ đầu tư tiến hành mở E-HSDT của gói thầu với kết quả có 01 nhà thầu tham dự.

Trong thời gian tới Chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh giá HSDT của nhà thầu và đăng tải các nội dung liên quan theo quy định.

 

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 30/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6786

Đã truy cập : 43871531