Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban QLDA XDGT mở thầu gói thầu tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các gói thầu.

09/07/2020 07:37 Số lượt xem: 129

Thực hiện kế hoạch số 1592/UBND-XDCB ngày 13/05/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng ĐT.279 đoạn Song Giang - Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; số 1593/UBND-XDCB ngày 13/05/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng ĐT.282B đoạn từ thị trấn Gia Bình đi huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 07/7/2020, Ban QLDA XDGT mở E-HSDT phần đề xuất kỹ thuật, kết quả cụ thể như sau:

1. Dự án Đầu tư xây dựng ĐT.279 đoạn Song Giang - Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Số TBMT

20200650135 - 00

Mua hồ sơ mời thầu

Miễn phí

Tên gói thầu

Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Loại hợp đồng

Trọn gói

Tên bên mời thầu

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh

Phương thức

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Tổng số NT tham dự

1

Trạng thái gói thầu

Hoàn thành mở đề xuất kỹ thuật

Thời điểm hoàn thành

07/7/2020 14:40

Đánh giá về kỹ thuật

Chấm điểm

Đánh giá về  giá

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

 

2. Dự án Đầu tư xây dựng ĐT.282B đoạn từ thị trấn Gia Bình đi huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Số TBMT

20200650735 - 00

Mua hồ sơ mời thầu

Miễn phí

Tên gói thầu

Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Loại hợp đồng

Trọn gói

Tên bên mời thầu

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh

Phương thức

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Tổng số NT tham dự

1

Trạng thái gói thầu

Hoàn thành mở đề xuất kỹ thuật

Thời điểm hoàn thành

07/7/2020 15:02

Đánh giá về kỹ thuật

Chấm điểm

Đánh giá về  giá

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

 

 

Căn cứ kết quả mở E-HSĐXKT, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ E-HSĐXKT và tiến hành các bước tiếp theo qui định.

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh
Các bài viết cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7437

Đã truy cập : 43748990