Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh

28/06/2016 11:52 Số lượt xem: 7151

GIÁM ĐỐC - VŨ TỬ TRỌNG

A. Nhiệm vụ: 

        Thực hiện theo Quyết định 03/QĐ-UB ngày 16/01/1997 và Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

B. Mối quan hệ công tác: 

        Ban Quản lý dự án có quan hệ với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Ban Quản lý dự án có mối quan hệ trực tiếp với các phòng sau đây:

        1. Phối hợp với Văn phòng trong việc cung cấp số liệu báo cáo; sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ của đơn vị.

        2. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính trong việc tổng hợp tình hình giải ngân các dự án XDCB trong các tháng, quý, năm.

        3. Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông trong việc quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra bắt đầu từ đề xuất lập chủ trương đầu tư; khảo sát thiết kế, lập dự toán; tổ chức giải phóng mặt bằng; triển khai thi công nghiệm thu và bảo hành công trình. Đôn đốc, kiểm tra các hạng mục công trình xây dựng, đề xuất các biện pháp xử lý để công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án.

        Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tổ chức đấu thầu, xét thầu, lựa chon nhà thầu theo quy định.

        Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông trong việc cung cấp và báo cáo các số liệu cho các cơ quan có liên quan.

        4. Phối hợp với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ; cấp phép thi công, bảo đảm an toàn giao thông khi xây dựng công trình; bàn giao công trình đưa vào sử dụng, bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ, xe quá khổ, quá tải.

        5. Phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên các dự án đang triển khi thi công; kiểm soát xe quá khổ, quá tải trên các công trình xây dựng.

        6. Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường thị trấn, thị tứ có liên quan trong tổ chức thực hiện công tác GPMB các dự án được giao quản lý.

        7. Chủ chì phối hợp với phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, các nhà thầu tư vấn, xây lắp và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu công trình và các hạng mục công trình đã hoàn thành.

C. Danh sách nhân sự: 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Vũ Tử Trọng

Giám đốc

(0222) - 3 600 001

vttrong.sgtvt@bacninh.gov.vn

2

Phạm Văn Minh

Phó Giám đốc

(0222) - 3 508 379

pvminh.sgtvt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Quang

Phó Giám đốc

(0222) - 3 508 234

nhquang.sgtvt@bacninh.gov.vn

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7355

Đã truy cập : 43748911