Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phòng An toàn giao thông

21/06/2016 14:30 Số lượt xem: 2626

TRƯỞNG PHÒNG - NGUYỄN KIM TOẢN

 

A. Nhiệm vụ:

1. Công tác pháp chế

1.1. Công tác xây dựng pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Giao thông vận tải ở tỉnh Bắc Ninh; giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Giao thông vận tải, lĩnh vực quản lý nhà nước ở tỉnh trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng, đơn vị soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

1.2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Giao thông vận tải, lĩnh vực quản lý nhà nước ở tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

1.3. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hằng năm trong phạm vi ngành Giao thông vận tải, lĩnh vực quản lý nhà nước ở tỉnh trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan.

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở  định kỳ 6 tháng, hằng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

1.5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành Giao thông vận tải, lĩnh vực quản lý nhà nước ở tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các phòng, ban, đơn vị.

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành Giao thông vận tải, lĩnh vực quản lý nhà nước ở tỉnh trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp.

1.6. Công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.7. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.8. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành Giao thông vận tải, lĩnh vực quản lý nhà nước ở tỉnh; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

1.9. Kiểm soát thủ tục hành chính

- Chủ trì tham mưu xây dựng soạn thảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan công khai niêm yết bộ thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký công bố.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở bố trí cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC theo đúng quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có thủ tục hành chính thống kê thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

1.10. Thi đua khen thưởng

- Tham mưu đề xuất với Giám đốc Sở khen thưởng hoặc để Giám đốc Sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

- Tham mưu đề xuất với Giám đốc Sở biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành.

2. Công tác an toàn giao thông

Thường trực Ban An toàn giao thông của Sở; tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong phạm vi ngành; tham gia các hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh theo sự phân công của Ban an toàn giao thông tỉnh.

2.1. Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng năm thuộc lĩnh vực ngành.

2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2.3. Chuẩn bị các nội dung cho Giám đốc sở trong các cuộc họp thường kỳ, đột xuất về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

2.4. Tham mưu đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

2.5. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của ngành với Ban an toàn giao thông tỉnh.

2.6. Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong phạm vi ngành.

2.7. Là đầu mối của Sở chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường thủy, hàng không xẩy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông khi có yêu cầu.

2.8 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn giao thông đối với cơ quan, đơn vị trong ngành.

3. Công tác quản lý vận tải

3.1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc xây dựng các văn bản về cơ chế chính sách, quy định, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực vận tải, dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện trên địa bàn tỉnh.

3.2. Tổ chức triển khai thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực vận tải và dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và đào tạo người điều khiển phương tiện trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND phê duyệt, UBND tỉnh ban hành.

3.3. Theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, đào tạo người lái đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, cơ sở đào tạo, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, đào tạo người lái trên địa bàn tỉnh; theo dõi và chỉ đạo phong trào xây dựng và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác vận tải trên địa bàn tỉnh.

3.4. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ theo tuyến buýt, tuyến cố định; vận tải hành khách bằng xe taxi; vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải khách du lịch; vận tải hàng hóa đường bộ; vận tải liên vận quốc tế và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông trên địa bàn tỉnh.

3.5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị vận tải, đơn vị quản lý bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; chủ cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông thường xuyên duy trì các điều kiện kinh doanh và thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3.6. Tổ chức quản lý, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải đối với phương tiện, đơn vị vận tải; tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Sở trong việc thu hồi phù đối với xe vi phạm, thu hồi tuyến khai thác, Giấy phép kinh doanh vận tải đối với đơn vị vận tải vi phạm.

3.7. Thẩm định hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Sở công bố đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác; công bố hoạt động cảng thủy nội địa; cấp, cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

3.8. Theo dõi và tổng hợp các loại phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa trong địa bàn tỉnh; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cơ quan chức năng theo quy định.

3.9. Thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; thực hiện quản lý tuyến vận tải cố định theo quy định; bổ sung, thay thế xe tham gia khai thác tuyến, xe ngừng khai thác tuyến; hồ sơ cấp, đổi phù hiệu ô tô kinh doanh vận tải, vận tải liên vận quốc tế.

3.10. Thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ thuộc lĩnh vực vận tải phương tiện và người lái trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác lưu trữ hồ sơ

Quản lý và lưu trữ hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, chấp thuận phương tiện tham gia khai thác tuyến, hồ sơ cấp các lại phù hiệu cho phương tiện vận tải, cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa …

5. Công tác báo cáo

Tổng hợp báo cáo sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ; khối lượng hàng hóa thông qua cảng, bến thủy nội địa… theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

 

B. Danh sách nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn  Kim Toản

Trưởng phòng

0912.860.999

nktoan.sgtvt@bacninh.gov.vn

2

Dương Đình Hải

P. Trưởng phòng

0914.816.999

ddhai.sgtvt@bacninh.gov.vn

3

Bạch Minh Cường

Chuyên Viên

0913.996.368

bmcuong.sgtvt@bacninh.gov.vn

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7265

Đã truy cập : 43748784