Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thanh tra

02/07/2016 13:19 Số lượt xem: 1312

CHÁNH THANH TRA - CHU QUANG ĐỊNH

A. Nhiệm vụ:

        Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh được thành lập theo quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 06/4/2005; sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 234/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. Nhiệm vụ của Thanh tra Sở:

        Thực hiện theo Quy định tại Điều 24, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010; Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Điều 9 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 13/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành giao thông vận tải.

B. Danh sách nhân sự:

STT

Họ và tên

Đ/c thư điện tử

Ghi chú

1

Chu Quang Định

cqdinh.sgtvt@bacninh.gov.vn

Chánh Thanh tra

2

Nguyễn Văn Thanh

nvthanh.sgtvt@bacninh.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

3

Biện Xuân Số

bxso.sgtvt@bacninh.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

4 Nguyễn Khắc Nam nknam.sgtvt@bacninh.gov.vn

Phó Chánh

Thanh tra

5

Nguyễn Tiến Dũng

ntdung.sgtvt@bacninh.gov.vn

Đội Trưởng

6

Nguyễn Thanh Sơn

ntson.sgtvt@bacninh.gov.vn

Đội Trưởng

7

Nguyễn Văn Công

nvcong.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

8

Vương Hữu Cường

vhcuong.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

9

Nguyễn Thực Phẩm

ntpham.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

10

Lê Ngọc Diện

lndien.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

11

Nguyễn Đức Tám

ndtam.sgtvt@bacninh.gov.vn

Đội Trưởng

12

Phạm Thống Nhất

ptnhat.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

13

Ngô Đắc Lực

ndluc.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

14

Nguyễn Khắc Hào

nkhao.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

15

Tô Hoàng

thoang.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

16

Vương Hữu Luyện

vhluyen.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

17

Nguyễn Văn Minh

nvminh.sgtvt@bacninh.gov.vn

Đội Trưởng

18

Nguyễn Việt Phương

nvphuong.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

19

Cáp Trọng Hợi

cthoi.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

20

Nguyễn Hoàng Định

nhdinh.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

21

Nguyễn Hữu Thành

nhthanh.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

22

Nguyễn Trung Hiếu

nthieu.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

23

Nguyễn Bá Công

nbcong.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

24

Bùi Văn Chung

bvchung.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

25

Bùi Đăng Vấn

bdvan.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

26

Nguyễn Văn Ngọc

nvngoc.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

27

Đào Ngọc Tuấn

dntuan.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

28

Vũ Đức Tuấn

vdtuan.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

29

Nguyễn Mạnh Đảng

nmdang.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

30

Lê Quang Đạm

lqdam.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

31

Trần Quang Hiển

tqhien.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

Thời tiết ngày 24/02/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1786

Đã truy cập : 42390098