Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thanh tra

02/07/2016 13:19 Số lượt xem: 3690

NGUYỄN VĂN THANH - CHÁNH THANH TRA

A. Nhiệm vụ:

        Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh được thành lập theo quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 06/4/2005; sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 234/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. Nhiệm vụ của Thanh tra Sở:

        Thực hiện theo Quy định tại Điều 24, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010; Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Điều 9 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 13/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành giao thông vận tải.

B. Danh sách nhân sự:

STT

Họ và tên

Đ/c thư điện tử

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thanh

nvthanh.sgtvt@bacninh.gov.vn

Chánh Thanh tra

2

Nguyễn Hữu Long

nhlong.sgtvt@bacninh.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

3 Nguyễn Khắc Nam nknam.sgtvt@bacninh.gov.vn

Phó Chánh

Thanh tra

4

Nguyễn Văn Minh

nvminh.sgtvt@bacninh.gov.vn

Đội Trưởng

5

Nguyễn Thanh Sơn

ntson.sgtvt@bacninh.gov.vn

Đội Trưởng

6

Nguyễn Bá Công

nbcong.sgtvt@bacninh.gov.vn

Đội Trưởng

7

Nguyễn Việt Phương nvphuong.sgtvt@bacninh.gov.vn Đội Trưởng
8

Nguyễn Đức Tám

ndtam.sgtvt@bacninh.gov.vn Đội Trưởng

9

Nguyễn Văn Công

nvcong.sgtvt@bacninh.gov.vn

Đội Phó

10

Nguyễn Thực Phẩm

ntpham.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

11

Lê Ngọc Diện

lndien.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

12

Vương Hữu Cường

vhcuong.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

13

Phạm Thống Nhất

ptnhat.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

14

Ngô Đắc Lực

ndluc.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

15

Nguyễn Khắc Hào

nkhao.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

16

Tô Hoàng

thoang.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

17

Vương Hữu Luyện

vhluyen.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

18

Nguyễn Thị Thanh Hoa ntthoa.sgtvt@bacninh.gov.vn  

19

Dương Thị Nhung dtnhung.sgtvt@bacninh.gov.vn  

20

Cáp Trọng Hợi

cthoi.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

21

Biện Xuân Cường

bxcuong.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

22

Nguyễn Hữu Thành

nhthanh.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

23

Nguyễn Trung Hiếu

nthieu.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

24

Nguyễn Đức Minh ndminh.sgtvt@bacninh.gov.vn  

25

Bùi Văn Chung

bvchung.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

26

Bùi Đăng Vấn

bdvan.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

27

Nguyễn Văn Ngọc

nvngoc.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

28

Nguyễn Hoàng Định nhdinh.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

29

Vũ Đức Tuấn

vdtuan.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

30

Tống Khánh Linh tklinh.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

31

Trần Quang Hiển

tqhien.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

32

Nguyễn Văn Hưởng nvhuong.sgtvt@bacninh.gov.vn  
33 Vương Thành Đoàn vtdoan.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

34

Nguyễn Hải Trường nhtruong.sgtvt@bacninh.gov.vn  

35

Trịnh Thị Vân Anh ttvanh.sgtvt@bacninh.gov.vn  
36 Phan Vân Anh

pvanh.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

37

Lê Văn Đại lvdai.sgtvt@bacninh.gov.vn  

38

Ngô Anh Minh naminh.sgtvt@bacninh.gov.vn  

39

Quách Văn Thắng qvthang.sgtvt@bacninh.gov.vn  

40

Đào Xuân Bách dxbach.sgtvt@bacninh.gov.vn  

41

Vương Thị Mến vtmen.sgtvt@bacninh.gov.vn  

42

Nguyễn Quốc Hiệp nqhiep.sgtvt@bacninh.gov.vn  

43

Nguyễn Văn Bằng nvbang.sgtvt@bacninh.gov.vn  

 

 

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7693

Đã truy cập : 43748945