Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Phần xây lắp các hạng mục điều chỉnh bổ sung (không bao gồm hạng mục cống hộp dân sinh 4x4m) thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn phía Bắc từ ĐT.276 đến đầu cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du.

01/11/2019 09:13 Số lượt xem: 122

Thực hiện Công văn số 2944/UBND-XDCB ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 10 (phần xây lắp các hạng mục điều chỉnh), dự án đầu tư xây dựng đường dẫn phía Bắc từ ĐT.276 đến đầu cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, quy định của Luật đấu thầu hiện hành.

Sau các bước tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh đã có Quyết định số 1166/QĐ-QLDA ngày 26/10/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Phần xây lắp các hạng mục điều chỉnh bổ sung (không bao gồm hạng mục cống hộp dân sinh 4x4m) thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn phía Bắc từ ĐT.276 đến đầu cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Phần xây lắp các hạng mục điều chỉnh bổ sung (không bao gồm hạng mục cống hộp dân sinh 4x4m); số TBMT 20190879705-00 ngày 29/8/2019.

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Xây dựng Tiến Thành (TNHH) - Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75.

3. Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu: Thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá trúng thầu: 26.164.992.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn.).

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh
Các bài viết cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 26/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7012

Đã truy cập : 43676828