Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc Dự án: Xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du – Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

15/05/2019 16:26 Số lượt xem: 381

Thực hiện Văn bản số 4245/UBND-XDCB ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp, tư vấn và phi tư vấn thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, quy định của Luật đấu thầu hiện hành.

Sau các bước tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh đã có Quyết định số 416/QĐ-QLDA ngày 08/5/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc Dự án: Xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du – Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) với các nội dung chủ yếu sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán ASCO.

- Giá trúng thầu: 4.165.406.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm linh sáu nghìn đồng chẵn).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Danh sách nhà thầu không được lựa chọn:

  + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá MHD.

  + Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin.

Nguồn: Ban Quản lý Dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3753

Đã truy cập : 43712444