Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 03 năm 2017, Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

12/05/2017 16:17 Số lượt xem: 1683

Ngày 30 tháng 03 năm 2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Bố cục của Thông tư bao gồm: 05 Chương; 24 Điều và 04 Phụ lục.

          - Chương I: Quy định chung (gồm 03 Điều);

          - Chương II: Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (gồm 06 Điều);

          - Chương III: Quản lý đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (gồm 07 Điều);

          - Chương IV: Khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (gồm 05 Điều);

          - Chương V: Tổ chức thực hiện (gồm 03 Điều);

          + Phụ lục I: Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động;

          + Phụ lục II: Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

          + Phụ lục III: Khai báo sự cố về máy, thiết bị, vật tư;

          + Phụ lục IV: Báo cáo về tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

có thành tích năm về ATVSLĐ năm 2016 (Nguồn: baobacninh.com.vn)

          Thông tư này quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo và giải quyết sự cố sập, đổ máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

          Ngoài các nội dung quy định tại Thông tư này thì việc quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình phải tuân theo các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và pháp luật khác có liên quan.

          Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư.

          Điểm mới đáng lưu ý về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nêu trong Thông tư này:

          '' Điều 9. Chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động

          1. Chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động gồm:

          a) Chi phí lập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn;

          b) Chi phí huấn luyện an toàn lao động; thông tin, tuyên truyền về an toàn lao động;

          c) Chi phí trang cấp dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

          d) Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ;

          đ) Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động;

          e) Chi phí ứng phó sự cố gây mất an toàn lao động, xử lý tình trạng khẩn cấp;

          g) Chi phí cho việc kiểm tra công tác an toàn lao động của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

          2. Nguyên tắc xác định chi phí nêu tại khoản 1 Điều này như sau:

          a) Các chi phí quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều này được tính trong chi phí hạng mục chung thuộc chi phí khác của dự toán xây dựng công trình. Chi phí này phải được dự tính trong giá gói thầu, nhà thầu không được giảm bớt chi phí này trong quá trình đấu thầu;

          b) Chi phí quy định tại điểm g khoản 1 Điều này xác định theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.''

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình./.

          Tải Thông tư 04/2017/TT-BXD tại đây

 

Trần Đức Tài
Nguồn: Ban QLDA xây dựng giao thông

Thời tiết ngày 23/07/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1296

Đã truy cập : 42946056