Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

14/08/2017 17:17 Số lượt xem: 826

Ngày 15/6/2017, Bộ  Tài chính ban hành Thông tư số 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Thông tư này hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Thông tư số 60/2017/TT-BTC bao gồm 9 Điều và 02 Phụ lục:

- Điều 1. Quy định chung.

- Điều 2. Nội dung chi kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

- Điều 3. Lập, giao dự toán thu phí sử dụng đường bộ.

- Điều 4. Lập, giao dự toán chi Quỹ Trung ương.

- Điều 5. Lập, giao dự toán chi Quỹ địa phương.

- Điều 6. Quy định về cấp, tạm ứng, thanh toán kinh phí.

- Điều 7. Quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ.

- Điều 8. Công tác kiểm tra.

- Điều 9. Tổ chức thực hiện.

- Phụ lục số 1. Tổng hợp thông báo và giao dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm……

- Phụ lục số 2. Tổng hợp chuyển kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho các đơn vị sử dụng năm……

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Thông tư Liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 60/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành. Đối với khoản chi có tính chất đầu tư theo quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT đã được giao dự toán, cấp kinh phí trước thời điểm thông tư 60/2017/TT-BTC có hiệu lực thì tiếp tục được bố trí kinh phí thực hiện (dự toán còn lại nếu có) cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

Chi tiết Thông tư kèm theo ( Tải về )

Nguyễn Đức Thuận
Nguồn: Phòng Quản lý KCHTGT

Thời tiết ngày 23/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2678

Đã truy cập : 42980604