Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Văn phòng Sở

21/06/2016 15:38 Số lượt xem: 1659

CHÁNH VĂN PHÒNG - TỐNG NGỌC ĐÔNG

 

A. Nhiệm vụ:

1. Công tác tổ chức

      1.1. Công tác tổ chức bộ máy

- Dự thảo quyết định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp quản lý hành chính về lĩnh vực giao thông vận tải; các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Dự thảo quyết định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong từng thời kỳ hoặc trong quá trình hoạt động kém hiệu quả; quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở quản lý.

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Sở; xây dựng quy chế làm việc của Sở; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng quy chế làm việc, thẩm định quy chế làm việc của đơn vị; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc phân cấp công tác tổ chức và cán bộ.

      1.2. Công tác tổ chức cán bộ

- Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó phòng ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; trưởng, phó phòng chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ hàng năm và dài hạn; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi d­ưỡng CBCCVC; thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, bổ nhiệm lại, miễn nhiễm cán bộ; luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức sơ tuyển công chức, viên chức (khi có chỉ tiêu biên chế được giao); đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh xét, thi tuyển; tiếp nhận, điều động, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tuyển dụng, sắp xếp bố trí cán bộ, viên chức thuộc đơn vị.

- Triển khai thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức các phòng, ban thuộc Sở, hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức ở đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Thực hiện kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý hàng năm theo quy định.

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người hợp đồng lao động; thực hiện bổ sung hồ sơ theo định kỳ hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sử dụng cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan chức năng.

      1.3. Chủ trì đăng ký và báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Giám đốc Sở theo yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Nội vụ; xây dựng tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và chủ trì triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

      1.4. Theo dõi công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an ninh chính trị trong ngành.

      1.5. Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người hợp đồng lao động:

- Tổng hợp, trình xét duyệt và làm thủ tục xếp ngạch, nâng ngạch, chuyển xếp ngạch, nâng bậc lương cho công chức, viên chức, người hợp đồng lao động theo quy định hàng năm.

- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức, người hợp đồng lao động.

- Hư­ớng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở: Xây dựng kế hoạch biên chế, thực hiện sử dụng biên chế; thực hiện chế độ chính sách lao động, tiền l­ương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và an toàn lao động; thống kê báo cáo cho các cơ quan chức năng theo định kỳ.

      1.6. Công tác thi đua khen th­ưởng và kỷ luật:

- Xây dựng chương trình thi đua; phát động thi đua; ký kết giao ước thi đua; theo dõi phong trào thi đua trong toàn ngành; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua; hướng dẫn sơ tổng kết, tổng hợp đề nghị xét khen th­ưởng vv…

- Tập hợp những vụ vi phạm kỷ luật của công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc trình Hội đồng xét kỷ luật đối với công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc vi phạm; theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý kỷ luật của các đơn vị trực thuộc Sở.

      1.7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Theo dõi, quản lý công tác đào tạo và bồi d­ưỡng; xây dựng kế hoạch và thực hiện việc cử công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc đi đào tạo, học tập, bồi d­ưỡng các lớp: Chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ, tin học vv....

- Theo dõi, h­ướng dẫn các đơn vị tổ chức bồi d­ưỡng nâng cao tay nghề, xét hoặc thi nâng bậc lư­ơng cho CBCNV theo quy định.

2. Công tác hành chính quản trị:

- Tiếp nhận, xử lý các công văn, thư­ tín, báo chí, tài liệu các nơi gửi đến và chuyển kịp thời đến đúng người có thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận văn bản đi và thực hiện phát hành theo quy định (Bằng thư điện tử và bằng giấy); đôn đốc việc xử lý văn bản. Bảo mật hồ sơ tài liệu, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài liệu theo quy định.

- Quản lý và sử dụng con dấu đúng nguyên tắc theo quy định hiện hành; sao chụp, in ấn tài liệu, đặt in, mua, cấp phát tài liệu, biểu mẫu, ấn chỉ, ấn phẩm vv… khi có yêu cầu sử dụng.

- Thực hiện chế độ thống kê tài liệu lưu trữ; tổng hợp, phân tích, lập hồ sơ tài liệu hoạt động của cơ quan; l­ưu trữ và bảo quản hồ sơ tài liệu lưu trữ theo đúng quy định.

- Phục vụ các buổi lễ, hội nghị, hội thảo, cuộc họp, học tập, các buổi đón tiếp khách vv... của cơ quan.

- Xây dựng và duy trì việc thực hiện nội quy cơ quan; bảo vệ giữ gìn trật tự an ninh cơ quan; theo dõi khách ra vào làm việc theo đúng nội quy cơ quan; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; giữ gìn nếp sống văn hoá công sở.

- Quản lý tài sản của cơ quan; thực hiện mua sắm trang thiết bị dụng cụ làm việc và sinh hoạt của cơ quan, văn phòng phẩm, điện nư­ớc, điện thoại, nhiên liệu, bảo trì, sửa chữa, cải tạo các công trình nhà làm việc; phối hợp thực hiện việc thanh lý tài sản công; quản lý xe ô tô công; thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hoặc đột xuất; phục vụ Lãnh đạo và cán bộ đi công tác, hội họp vv…

- Chủ trì tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy; thực hiện công tác quân sự địa phương tại cơ quan.

3. Công tác cải cách hành chính:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Sở.

- Thực hiện việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân theo đúng thời hạn quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc tổng hợp kết quả, nhận xét, đánh giá và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác cải cách hành chính theo quy định.

4. Công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo:

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của lãnh đạo Sở; xây dựng lịch làm việc, hội thảo, hội họp của cơ quan; thông báo kết quả làm việc, hội họp, hội thảo.

- Tham gia các buổi làm việc, hội họp, hội thảo và căn cứ kết luận của Lãnh đạo Sở để thông báo kết luận và đôn đốc kiểm tra thực hiện.

- Xây dựng chương trình, nhiệm vụ kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện chương trình, nhiệm vụ kế hoạch công tác; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trình cuộc họp giao ban hàng tháng, quý.

- Thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động của ngành, viết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm của ngành để báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho UBND tỉnh và cho cơ quan chức năng theo quy định.

5. Chánh Văn phòng là người phát ngôn của Sở Giao thông Vận tải.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

B. Danh sách nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Tống Ngọc Đông

Chánh

Văn phòng

0913.975.158

tndong.sgtvt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Long

Phó Chánh

Văn phòng

0987.165.666

nhlong.sgtvt@bacninh.gov.vn

3

Trịnh Duy Tuấn

Phó Chánh

Văn phòng

0988.090.722

tdtuan.sgtvt@bacninh.gov.vn

4 Đỗ Thanh Sơn Chuyên viên 0911.119.444

dtson.sgtvt@bacninh.gov.vn

5

Đỗ Tuấn Dũng

Chuyên viên

0986.419.991

dtdung.sgtvt@bacninh.gov.vn

6

Vương Thị Mến

Cán bộ văn thư –lưu trữ

0913.358.559

vtmen.sgtvt@bacninh.gov.vn

7

Trịnh Thị Vân Anh

Cán bộ

bộ phận một cửa

0912.842.469

ttvanh.sgtvt@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Hải Trường

Cán bộ

bộ phận một cửa

0988.621.986

nhtruong.sgtvt@bacninh.gov.vn

9

Phan Vân Anh

Nhân viên

0982.628.632

pvanh.sgtvt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Ngọc Anh

Nhân viên

 lái xe

0973.480.666

 

11

Phạm Văn Giang

Nhân viên

lái xe

0985.547.884

 

12 Nguyễn Tiến Đức

Nhân viên

lái xe

0947.237.478  

13

Vương Hữu Thinh

Nhân viên

bảo vệ

0984.759.398

 

14

Nguyễn Hữu Đại

Nhân viên

bảo vệ

0982.837.122

 

Thời tiết ngày 24/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2957

Đã truy cập : 43101930