Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành công tốt đẹp

27/09/2020 07:25 Số lượt xem: 255
(BNP) - Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đại hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận thống nhất thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng thời, thảo luận Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp thu ý kiến của Đại hội hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm, nhất trí cao, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 7-8%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 74,0%, dịch vụ 19,5%, thuế sản phẩm 4,2%, nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 2,3%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 7.800 - 8.200 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130 - 136 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 37,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 33,2 tỷ USD; 100% các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít nhất 02 huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đảm bảo 100% người dân có nước sạch sử dụng...

Đoàn Chủ tịch Đại hội bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bên cạnh đó, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 100% và tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn được thu gom, tự xử lý, vận chuyển, xử lý tập trung đạt trên 90%; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 1,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%...

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các cấp ủy và tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đã được phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX không tái cử.

Bí thư Tỉnh ủy cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống văn hiến và cách mạng, bản sắc văn hóa của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, cơ bản xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.