Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

24/06/2020 13:26 Số lượt xem: 287

Ngày 09/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh minh hoạ khai thác từ Internet

Theo đó, Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có 186 chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP), cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, năng suất lao động xã hội, chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng năng suất lao động xã hội,... thuộc 9 lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế, tài chính công, ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh, lao động việc làm, các vấn đề xã hội, môi trường, hành chính công phục vụ người dân, kết cấu hạ tầng và khoa học công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo các chỉ tiêu tại Quyết định này; trong trường hợp cần thiết, rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu báo cáo theo ngành, lĩnh vực được phân công và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, thực hiện Quyết định này. Đối với những chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội mới, giao Cục Thống kê chủ trì và phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất thực hiện điều tra, khảo sát làm căn cứ để tính toán xác định nguồn số liệu./.

Chi tiết các nội dung của Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh theo file đính kèm tại địa chỉ: http://bacninh.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6091

Đã truy cập : 44083191