Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điểu chỉnh của Hiệp định CPTPP

16/09/2020 10:29 Số lượt xem: 102

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo “Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điểu chỉnh của Hiệp định CPTPP”. 

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chựa nhà thầu gói mua sắm hàng hóa; ban hành kèm theo Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. Các đơn vị tham gia cần căn cứ nhu cầu sử dụng của hàng hóa để đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật (đặc tính, thông số kỹ thuật…) bảo đảm đáp ứng về công năng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và năng lực kinh doanh cũng như điều kiện của thị trường. Trường hợp đấu thầu nội khối, trong hồ sơ mời thầu ghi rõ chỉ cho phép thầu nội khối chào hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên tham dự thầu; Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trên trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và Điều kiện chung của hợp đồng.

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu, thuế, phí, lệ phí (nếu có), được áp dụng theo thuế suất, mức phí theo quy định tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Giá đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng phải bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Dự thảo Thông tư cũng nên rõ quy định về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất.

Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế và các dịch vụ liên quan khác thì trong hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết trong hồ sơ mời thầu để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu không đóng kèm giấy phép hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầ vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Việc nhà thầu không đính kèm giấy phép hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ odói tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không phải là lý do loại bỏ nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình các tài liệu này trước khi trao hợp đồng; Trường hợp trong nội dung giấy phép hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu làm rõ về các nội dung này để có đầy đủ thông tin phục vụ việc đánh giá hồ sơ dự thầu mà không được loại ngay hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Trường hợp được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầu đủ giấy phép hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước khi ký kết hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp.

Trường hợp các nhà sản xuất, các đại lý, nhà phân phối cố tình không cung cấp cho nhà thầu giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương mà không có lý do chính đáng, không tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại và cạnh tranh, dẫn đến tạo lợi thế hoặc tạo sự độc quyền cho nhà thầu khác thì nhầu phả ánh đến Bộ Công thương để kịp thời xử lý.

Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Nghị định số 95/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương vừa ban hành cuối tháng 8.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6159

Đã truy cập : 43871632