KẾT QUẢ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đối với 14 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09/09/2020 15:39 Số lượt xem: 112

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-KHĐT ngày 21/02/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan đối với 40 dự án đầu tư nước ngoài (FDI); Quyết định số 257/QĐ-KHĐT.TTr ngày 20/7/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, Đoàn Kiểm đạt được kết quả như sau:

  1. Ưu điểm:

Nhìn chung, các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc đối tượng kiểm tra cơ bản có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và đầu tư, triển khai thực hiện dự án theo mục tiêu, quy mô đã đăng ký.    

Các nhà đầu tư đều có ý thức tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nỗ lực huy động nguồn vốn tự có và các nguồn vốn vay hợp pháp để triển khai thực hiện dự án; tạo việc làm cho người lao động; cơ bản thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và tài chính đối với nhà nước (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất); hoạt động đầu tư kinh doanh theo đúng các nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ bản thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với cơ quan quản lý đầu tư. Hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Tồn tại:

- Có 02 dự án đầu tư Nhà đầu tư không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký, không tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

STT

Tên Dự án

Chủ đầu tư

Nguyên nhân

1

2

4

5

1

Dự án đầu tư thương mại FANYA

Công ty TNHH thương mại FANYA

Nhà đầu tư không thực hiện góp vốn điều lệ vào tài khoản góp vốn 

2

Sản xuất linh kiện điện tử

Công ty TNHH G2G Vina

Nhà đầu tư không thực hiện góp vốn điều lệ vào tài khoản góp vốn 

- Có 01 dự án có sự thay đổi về địa điểm thực hiện dự án nhưng chưa làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư 2014 và Điều 34 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ:

STT

Tên Dự án

Chủ đầu tư

Nội dung vi phạm

1

2

4

 

1

Dự án sản xuất keo dán và các sản phẩm từ Plastic

Công ty TNHH Rosen

Tại thời điểm kiểm tra Nhà đầu tư đã chuyển địa điểm nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án

  1. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại:

Nhà đầu tư còn hạn chế và nhận thức chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và đầu tư, xây dựng dẫn tới khi có sự thay đổi, điều chỉnh về địa điểm thực hiện dự án nhưng không kịp thời làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định; thực hiện góp vốn điều lệ không đúng theo quy định; lưu trữ hồ sơ không khoa học...

  1. Chỉ đạo của Giám đốc Sở

Yêu cầu các nhà đầu tư: Chấp hành nghiêm pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và đầu tư, hoạt động đầu tư kinh doanh theo đúng các nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư: Công ty TNHH G2G Vina; Công ty TNHH thương mại FANYA có trách nhiệm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ngay thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ về vốn thực góp theo quy định;

 

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 10112

Đã truy cập : 43879606