Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo quá trình xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025”

26/10/2020 11:01 Số lượt xem: 274

Thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, sáng ngày 23/10/2020, tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo quá trình xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025”.

Đ/c Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở trình bày tại Hội nghị. Ảnh: Sĩ Tấn – Cổng TTĐT tỉnh

Theo đó, căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; và điều kiện thực tế của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, nghiên cứu, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ chức họp bàn, lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để hoàn thiện “Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025”. Đã có 20 cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến vào dự thảo để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu và giải trình.

Dự thảo Nghị quyết có một số nội dung chính gồm:

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định đối nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Đố/i tượng áp dụng: Các Sở, Ban, Ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh; /tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư công trung hạn  và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

2. Nguyên tắc áp dụng tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công:

Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định này là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 của cả tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các ngành và đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

3. Danh mục các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 gồm: Quốc phòng; An ninh và trật tự, an toàn xã hội; Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; Khoa học, công nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tấn; Thể dục thể thao; Bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế thuộc các lĩnh vực; Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã; Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định; các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc đối tượng đầu tư công chưa phân loại vào các ngành, lĩnh vực nêu trên.

4. Nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025:

- Nguyên tắc chung: Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất; thực hiện phân cấp theo quy định; phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững; phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và công khai, minh bạch, công bằng.

- Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được thực hiện như sau:

+ Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công (nếu có);

+ Phân bổ đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước (nếu còn);

+ Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa bố trí đủ vốn; cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (bao gồm cả vốn đối ứng); vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

+ Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch;

+ Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án;

+ Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công.

5. Xác định kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương (không bao gồm thu sử dụng đất) giai đoạn 2021-2025 được định hướng tính trên tốc độ tăng bình quân chung từ 5%-6%, riêng năm 2021 được xác định tăng 5% so với dự toán 2020 được HĐND tỉnh giao.

6. Nguyên tắc xây dựng các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh.

- Nguyên tắc phân bổ vốn: thực hiện theo các nội dung quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công, tuân thủ quy định về các nguyên tắc chung tại Quy định này, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn và các nguyên tắc.

- Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh:

+ Vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh bố trí cho nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách tỉnh; các dự án có phạm vi đầu tư trên địa bàn hai huyện trở lên hoặc có tính kết nối, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các dự án được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh.

+ Cơ cấu phân bổ vốn ngân sách tỉnh: Đối ứng các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương; Trả nợ gốc các khoản vay đến hạn; Bố trí vốn cho quy hoạch theo Luật Quy hoạch; Dành tối đa không quá 20% để bổ sung có mục tiêu cho địa phương; Phân bổ cho các chương trình, dự án do cấp tỉnh quản lý; Phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định.

7. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021 – 2025: Các địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn cụ thể cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án đúng quy định pháp luật thuộc các ngành, lĩnh vực theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên được nêu trên. Trong đó, tập trung phân bổ cho các dự án hạ đầu tư hạ tầng nông thôn đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn. Mức vốn phần bổ cho các địa phương trên cơ sở tính điểm của các tiêu chí.

Kết thúc phần trình bày của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục đóng góp ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua làm căn cứ để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư công, Quốc hội, Chính phủ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư trên địa bàn.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6409

Đã truy cập : 44083166