Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồi với Công ty TNHH thương mại FANYA

09/09/2020 15:40 Số lượt xem: 102
Căn cứ Kết luận kiểm tra số 1236/KL-KHĐT ngày 13/8/2020 của Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh về việc chấp hành các quy định của Luật Doanh
nghiệp, Luật Đầu tư đối với 14 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Bắc Ninh;
Ngày 27/8/2020, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và đầu tư đã ra quyết định xử
phạt vi phạm hành chính số 66/QĐ-XPVPHC đồi với Công ty TNHH thương mại
FANYA (mã số 2301017184 ), cụ thể như sau:
Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3
Điều 28 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư;
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp số 2301017184 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 24/3/2020, tổng vốn điều lệ
đăng ký là 6.496.000.000 đồng tương đương 290.000 USD. Nhưng tính đến thời
điểm lập biên bản vi phạm hành chính thì Doanh nghiệp thực hiện góp vốn điều lệ
vào tài khoản góp vốn số tiền là 496.000.000 đồng. Như vậy, Doanh nghiệp không
đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ
như đã đăng ký

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 12261

Đã truy cập : 43879606