Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 8 năm 2020

28/08/2020 07:03 Số lượt xem: 96

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 8/2020, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 01 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2,146 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 07 dự án với số vốn tăng thêm là 10,637 triệu USD; Thu hồi 02 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,24 triệu USD.

8 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 20/8/2020), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 63 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 310,005 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 60 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 339,449 triệu USD; thu hồi 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,8 triệu USD.

Lũy kế đến 20/8/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1038 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.789,662 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.053,572 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,695 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án với số vốn tăng thêm là 0,1 triệu USD; Thu hồi 02 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,3 triệu USD.

8 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 20/8/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 56 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24,776 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 10 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 9 triệu USD; thu hồi 09 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 11,973 triệu USD.

Lũy kế đến 20/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 564 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.203,353 triệu USD;

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 8/2020 (từ ngày 21/07/2020 đến ngày 20/8/2020), trên địa bàn tỉnh có 05 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,952 triệu USD.

8 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 20/8/2020), trên địa bàn tỉnh có 183 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 63,161 triệu USD.

Lũy kế đến 20/8/2020, có 586 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 386,610 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 08/2020 (từ ngày 21/7/2020 đến ngày 20/8/2020), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 6,841 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 08 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 10,737 triệu USD; Thu hồi 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,54 triệu USD; Thông báo chấp thuận cho 05 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,952 triệu USD;.

8 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 20/8/2020), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 730,578 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 119 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 334,781 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 70 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 348,449 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 183 lượt với giá trị là 63,161 triệu USD. 

+ Thu hồi 13 dự án với tổng vốn đầu tư là 15,813 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 20/8/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.602 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19.643,536 triệu USD.

 

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9927

Đã truy cập : 43879744