UBND tỉnh ban hành Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025” (Phần cuối)

18/09/2020 15:07 Số lượt xem: 77

Ngày 26/8/2020 UBND tỉnh ban hành Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025” nhằm khuyến khích, phát triển doanh nghiệp thành lập mới, mở rộng sản xuất kinh doanh và thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Hỗ trợ thuế, kế toán cho DNNVV:  Hướng dẫn các DNNVV tiếp cận các chính sách thuế và thủ tục hành chính về thuế. Triển khai phần mềm kế toán và hỗ trợ công tác kế toán miễn phí đối với các doanh nghiệp mới thành lập trong giai đoạn 2020 – 2025.

Hỗ trợ DNNVV mở rộng thị trường, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: Xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường.

Hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đối với các nhóm ngành, sản phẩm thế mạnh của tỉnh, trong đó trước mắt tập trung vào lĩnh vực sản xuất, chế biến công nghiệp điện tử, các sản phẩm nông nghiệp.

Hỗ trợ DNNVV tham gia vào các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Xây dựng các chương trình đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giao thương kết nối trong và ngoài nước.

Tăng cường các hoạt động, chương trình giới thiệu chia sẻ thông tin thị trường trong nước và quốc tế một cách kịp thời, chính xác bằng nhiều hình thức trợ giúp các doanh nghiệp trong việc định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý: Hỗ trợ cập nhật công bố các thông tin trên Cổng thông tin quốc gia, trang thông tin của tỉnh. Và hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu hằng năm tổ chức tối thiểu 3 lớp đào tạo cho doanh nghiệp và 2 lớp đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp. 

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu hằng năm hỗ trợ đào tạo cho 12.000 – 15.000 lao động.

Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Triển khai các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp thông qua việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ.

Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2025 đã được duyệt theo quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh.

Triển khai hỗ trợ các DNNVV khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo theo Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn có liên quan nhằm khuyến khích hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài những ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hỗ trợ nêu trên, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các quy định ưu đãi hỗ trợ các lĩnh vực sau:

- Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh quy định ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hoá sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Thông qua chủ trương hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2025.

Các dự án đăng ký và thực hiện triển khai trong giai đoạn 2020-2025 thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại Đề án sẽ tiếp tục được UBND tỉnh cam kết hỗ trợ theo Đề án này khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp phải cam kết sử dụng nguồn vốn được hỗ trợ vào đúng nội dung được hỗ trợ theo quy định.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6806

Đã truy cập : 43871653