Kiện toàn, củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở

14/01/2021 10:45 Số lượt xem: 213
Tại văn bản số 22/UBND-NN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiện toàn, củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên đàn vật nuôi.

Theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 01 nhân viên thú y; mỗi thôn, khu phố bố trí 01 cộng tác viên thú y. Nhân viên thú y xã, phường, thị trấn do Chủ tịch UBND cấp huyện ký hợp đồng lao động từ 1 năm đến 5 năm và được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,2 lần mức lương cơ sở (đối với người có trình độ Đại học) và 1,0 lần mức lương cơ sở (với người có trình độ Cao đẳng, Trung cấp). Cộng tác viên thú y thôn, khu phố do Chủ tịch UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ 1 năm đến 5 năm, được hỗ trợ hàng tháng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã quy định chức năng, nhiệm vụ của nhân viên thú y và cộng tác viên thú y để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hoạt động chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản ở cơ sở theo quy định.

Cùng với đó, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên thú y, cộng tác viên thú y.

Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán; bố trí nguồn và giao dự toán kinh phí hằng năm để chi trả chế độ, chính sách cho nhân viên thú y và cộng tác viên thú y.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã thực hiện việc kiện toàn, củng cố và giải quyết chế độ, chính sách đối với mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của các Sở, ngành liên quan.

H.T
Nguồn: bacninh.gov.vn