Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 27234

Đã truy cập : 43880119

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 20/9/2020

21/09/2020 08:45 Số lượt xem: 132

Theo dữ liệu trên hệ thống Tabmis về thu, chi ngân sách tính đến hết ngày 20/9/2020, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 19.915 tỷ đồng, đạt 94% so với cùng kỳ, đạt 68% so với dự toán giao, bao gồm:

- Thu nội địa: 15.545 tỷ đồng đạt 93% so với cùng kỳ và đạt 68% so với dự toán (trong đó: Thu nội địa không kể tiền đất là: 11.588 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 826 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 5.213 tỷ đồng,

     + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.613 tỷ đồng

     + Thu tiền sử dụng đất: 3.957 tỷ đồng .

     + Thuế thu nhập cá nhân:  2.332 tỷ đồng;

      + Các khoản thu nội địa khác: 301 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 4.353 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 17 tỷ đồng

II. Chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

 Tổng số chi ngân sách địa phương: 18.291 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 8.917 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 6.157 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.217 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 8.048 tỷ đồng (Trong đó cấp tỉnh: 4.251 tỷ đồng; cấp huyện: 1.206 tỷ đồng; cấp xã: 2.591 tỷ đồng) bao gồm: Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 8.048 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 5.516 tỷ đồng ( Trong đó cấp tỉnh: 2.166 tỷ đồng; cấp huyện: 2.724 tỷ đồng; cấp xã: 625 tỷ đồng). Bao gồm chi  theo các lĩnh vực: chi quốc phòng: 145 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 112 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.119 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 38 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 430 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 131 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 58 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 32 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 284 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 684 tỷ đồng; Chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 835 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 535 tỷ đồng; chi khác: 114 tỷ đồng).

       Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân:  2.228 tỷ đồng (Chi lương: 1.094 tỷ đồng.Trong đó: Cấp tỉnh: 279 tỷ đồng, Cấp huyện: 719 tỷ đồng, Cấp xã:  204 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 108 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương:  527 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 124  tỷ đồng, huyện:   356 tỷ đồng, xã: 47 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 287 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 70 tỷ đồng, huyện: 192 tỷ đồng, xã: 25 tỷ đồng;…).

Phòng Tin học - Thống kê