Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BTNMT

27/10/2020 08:58 Số lượt xem: 322

Về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Ngày 9/7/2020, Thứ trưởng Lê Công Thành đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT hợp nhất các văn bản sau:

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thuỷ văn, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Nghị định này quy định chi tiết khoản 6 Điều 13, Điều 15, Điều 25, Điều 32 và khoản 3 Điều 48 của Luật khí tượng thủy văn, bao gồm: Quan trắc khí tượng thủy văn của chủ công trình và việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn; Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn; Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Việc hợp nhất các văn bản này nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn.

Nguồn: Theo monre.gov.vn