Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

10/09/2020 08:39 Số lượt xem: 240

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 612/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, Phòng Văn hóa và Thông tin tập trung thông tin, tuyên truyền với các nội dung trọng tâm. 

Cụ thể, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tập trung triển khai xây dựng Chương trình, Kế hoạch để tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX từ nay đến khi diễn ra Đại hội. Đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, hiệu quả hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội; ưu tiên diện tích đăng tải, thời lượng phát sóng, tăng cường tin, bài trên các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về Đại hội, ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội, các Quyết định của Đại hội và kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tập trung tuyên truyền đậm nét, có chất lượng về phiên khai mạc, bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phối hợp viết tin, bài đấu tranh, phản bác thông tin quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội Đảng bộ các cấp trên không gian mạng.

Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở bám sát chủ trương, kế hoạch của cấp trên đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đến các tầng lớp Nhân dân; tập trung theo dõi, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử trên địa bàn; kịp thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về những vụ việc báo chí tác nghiệp trái pháp luật, thông tin nhạy cảm trên báo chí, mạng xã hội xảy ra tại địa phương.

TH