Quy định xử phạt đối với các trường hợp không bố trí, xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

28/08/2020 09:00 Số lượt xem: 216

Nhằm bảo đảm nguyên tắc người sử dụng, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông; thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trong các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) khu chế xuất, khu công nghệ cao; Chính phủ và các Bộ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, thời gian qua việc thực thi các quy định tại Bắc Ninh còn tồn tại những hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng độc quyền, người sử dụng dịch vụ viễn thông chưa được tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Theo quy định tại Điều 42, Điều 43 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định về thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông như sau:

- Chủ đầu tư xây dựng tòa nhà có trách nhiệm thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, điểm truy nhập trong tòa nhà; Giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà được xác định trên cơ sở giá thành; bố trí mặt bằng để doanh nghiệp viễn thông lắp đặt cột ăng ten trên nóc tòa nhà, lắp đặt thiết bị thu, phát sóng trong tòa nhà nếu việc lắp đặt là khả thi về kỹ thuật.

- Chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị có trách nhiệm bố trí mặt bằng để doanh nghiệp viễn thông xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

- Việc sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trong các tòa nhà, công trình xây dựng công cộng, công trình giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị.

- Chủ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo đảm việc sử dụng chung để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông phù hợp với quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động đã được phê duyệt.

Điều 40 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định các hành vi, chế tài xử lý vi phạm tương ứng.

Mức xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng tùy từng mức độ vi phạm (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020).

Điều 3 Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật quy định:

- Chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng.

- Các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống lắp đặt mới có trách nhiệm bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng.

Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung:

- Việc kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được thực hiện thông qua phương thức kiểm soát giá thuê và phương pháp xác định giá thuê; Phương thức kiểm soát giá thuê bao gồm: Thông báo đăng ký giá thuê; hiệp thương giá thuê; niêm yết giá thuê; kiểm tra các yếu tố hình thành giá thuê; Phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bao gồm phương pháp chi phí và phương pháp so sánh;

- Sở Tài chính chủ trì tiếp nhận văn bản thông báo đăng ký giá thuê của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý chuyên ngành xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của thông báo đăng ký giá thuê;

- Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá theo thẩm quyền.

Đây cũng là nội dung chính trong văn bản số 3018/BTTTT-CVT của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh tăng cường kiểm tra thực hiện theo quy định.

Tuệ Minh - Sở TTTT