Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

14/06/2016 18:15 Số lượt xem: 7400


 

GIÁM ĐỐC - NGUYỄN MINH HIẾU

 

          * Điện thoại: 0966 168 666

          * Địa chỉ email: nmhieu.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhàn dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định..

2. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các Phòng tham mưu, Thủ trường các đơn vị thuộc Sở. Người được phân công phải chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Giám đốc Sở uỷ quyền cho một trong các Phó Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các hoạt động và thực hiện chương trình làm việc của cơ quan trong thời gian Phó Giám đốc phụ trách Sở vắng mặt;

4. Những mặt công tác chưa được thống nhất thì tổ chức họp Lãnh đạo Sở để bàn bạc, nếu chưa thống nhất cao thì Giám đốc Sở sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

5. Giám đốc Sở thường xuyên giữ mối liên hệ giữa chính quyền với Đảng ủy và các Đoàn thề quần chúng khác trong cơ quan, nhằm phát huy tính dân chủ, trí tuệ tập thể, tạo nên sự thống nhất trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao;

6. Lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động công tác của Sở GTVT. Tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, nghị quyết, chương trình, đề án và các quy định của Nhà nước và của Tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch; công tác tài chính; thanh tra, kiểm tra; công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại của Sở GTVT Bắc Ninh.

7. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Giao thông vận tải tỉnh. Phê duyệt phân khai vốn sự nghiệp, kinh phí hoạt động; Ra Thông báo thẩm định thiết kế, dự toán, thẩm định an toàn giao thông các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông theo phân cấp;

8. Kiêm nhiệm các chức danh khác do UBND tỉnh quyết định và của Sở GTVT:

- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng CC, VC và các Hội đồng khác theo quy định của pháp luật và của Tỉnh;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Trưởng ban chỉ đạo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Trưởng ban cải cách hành chính.

9. Trực tiếp chỉ đạo một số lĩnh vực:

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh;

- Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo phân cấp (trừ các dự án đã phân công cho PGĐ khác); công tác Pháp chế và An toàn giao thông của ngành. Công tác thanh kiểm tra chất lượng công trình xây dựng giao thông;

- Công tác quản lý bến, bãi đường bộ, cảng, bến thủy, quản lý hoạt động đường thủy nội địa theo phân cấp, phối hợp công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Công tác quản lý, khai thác công nghệ thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông vận tải; các công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo; Phụ trách Trang thông tin điện tử của ngành, làm Trưởng Ban biên tập báo điện tử của ngành Giao thông Vận tải tinh Bắc Ninh;

- Lập Báo cáo thẩm định: An toàn giao thông và môi trường; Thiết kế cơ sở: Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình xây dụng giao thông theo phân cấp;

- Các loại Giấy phép trong hoạt động quản lý giao thông đường thủy nội địa

10. Chỉ đạo và kiêm các chức danh:

- Thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Trưởng Ban ATGT của Sở;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học Sở GTVT;

- Thành viên một số Ban của Tỉnh theo phân công.

11. Trực tiếp chỉ đạo:

- Thanh tra Sở, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Phòng Kế hoạch, tài chính – ATGT (riêng lĩnh vực vận tải giao đồng chí Nguyễn Văn Hiệp); Ban Quản lý Dự án XDGT và Ban ATGT Sở trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia sinh hoạt chi bộ tại chi bộ Quản lý chất lượng công trình giao thông.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tỉnh giao.

 


 

PHÓ GIÁM ĐỐC - NGÔ LƯƠNG PHA

 

          * Điện thoại: 0943 929 663

          * Địa chỉ email: nlpha.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Trực tiếp chi đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về đường bộ, an toàn giao thông đường bộ;

- Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì; triển khai thực hiện bảo dưỡng, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

- Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, cồ phần hóa doanh nghiệp;

- Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn; Phụ trách thực hiện chương trình công tác xây dựng nông thôn mới;

- Thực hiện công tác phối hợp xây dựng các chế độ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi ngành GTVT;

- Thực hiện công tác quản lý Nhả nước về khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông;

- Công tác Thanh kiểm tra; giải tỏa chống lấn chiếm, bảo vệ hành lang an toàn giao thông theo các quy định của pháp luật trên các tuyến đường do Sở GTVT Bắc Ninh quản lý;

- Công tác kế hoạch của ngành;

- Phụ trách công tác nghiệm thu công trình.

2. Thay mặt Giám đốc Sở ký:

- Các loại giấy phép thi công liên quan đến hệ thống đường bộ được giao quản lý theo phân cẩp.

- Thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ, đường tỉnh;

- Thỏa thuận quy hoạch liên quan.

- Giấy phép cho phương tiện quá khổ, quá tải lưu hành.

3. Chỉ đạo và kiêm các chức danh:

- Trưởng Ban phòng chống lụt bão và cứu nạn của Sở;

- Giám đốc Ban Quản lý giao thông nông thôn 3;

- Một số Ban chỉ đạo do Tỉnh phân công;

- Phát ngôn chính của Giám đốc Sở.

4. Trực tiếp chi đạo:

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án GTNT3;

- Phối hợp phòng Quản lý Đô thị thành phố Bẳc Ninh, Tp Từ Sơn và các Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện trong tỉnh, chỉ đạo công tác giao thông nông thôn;

- Tham gỉa sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.