Cách thức, phương pháp triển khai nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng, xác định chỉ số CCHC của đơn vị góp phần cải thiện thứ hạng chỉ số CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo

08/01/2021 14:46 Số lượt xem: 29

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ, xây dựng chính quyền thân thiện, trong sạch, minh bạch, hiện đại, nói không với tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát nội dung kế hoạch CCHC hằng năm của UBND tỉnh, đặc biệt là Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 19/2/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ được giao, công tác CCHC được Sở GTVT đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện trên cả 6 nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Kết quả thực hiện được thể hiện trên các lĩnh vực, cụ thể như:

          Thứ nhất, đối với công tác cải cách thể chế:

          - Đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải.

          - Tập trung vào việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trên tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch và cải cách hành chính.

          Thứ hai, đối với công tác cải cách thủ tục hành chính:

          Rà soát các quy định, thủ tục hành chính theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ, cụ thề các quy định về thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải.

          Thứ ba, đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy:

          Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát, bổ sung để ban hành quy chế tổ chức hoạt động của các phòng ban và đơn vị trực thuộc Sở.

          Thứ tư, đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

          - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức với số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng cao, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giao thông vận tải;

        - Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung cán bộ, công chức vào diện quy hoạch dài hạn theo định kỳ hàng năm. Đảm bảo đủ số lượng lẫn chất lượng theo hướng lâu dài, ổn định để đáp ứng yêu cầu bổ sung, điều động luân chuyển;

         - Định kỳ có kế hoạch  luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định nhằm nâng cao chất lượng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và phòng chống tham nhũng. Tạo điều kiện để CBCC được nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cũng như bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ công chức;

          Thứ năm, đối với công tác cải cách tài chính công:

        - Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005  và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP gắn với kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí trong hoạt động của các đơn vị.

        - Thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước; chi tiêu, mua sắm tài sản đúng chế độ, chính sách; thực hành quản lý tốt tài sản công; tiết kiệm chi thường xuyên trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tăng thêm thu nhập cho cán bộ công chức và nhân viên cơ quan, quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

         Thứ sáu, đối với công tác hiện đại hoá hành chính:

         - Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm về quản lý hồ sơ công việc và các phần mềm ứng dụng khác phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Giao thông vận tải. Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm.

        - Sắp xếp nhân sự, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hiệu quả hộp thư điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ công việc đảm bảo việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa Văn phòng Sở với các phòng, ban, đơn vị được thông suốt, nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm và từng bước nâng cao hiệu quả trong công việc.

Trong công tác CCHC, với mục tiêu lấy phục vụ người dân làm gốc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước mà không gặp bất kỳ khó khăn vướng mắc nào. Đặc biệt là nghiên cứu các giải pháp thay vì người dân phải đến cơ quan nhà nước để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thì cơ quan Nhà mước đến với người dân để thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông khi mà số đông nhân dân không phải ra đường mà chỉ cần số ít cán bộ đến gần với người dân. Để đạt mục tiêu đề ra, Sở đã nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp, qua đó, công tác CCHC của Sở đã có những chuyển biến tích cực và được Hội đồng chấm điểm CCHC tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể như:

- Đối với lĩnh vực cấp đổi GPLX, Sở đã triển khai thực hiện cấp đổi GPLX lưu động đến cấp xã của 14 xã thuộc huyện Lương Tài. Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và là thủ tục cấp đổi tại các Bưu điện huyện, thị xã của 6/8 địa phương: Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong và Tiên Du. Thông qua mạng lưới Bưu điện để duy trì việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lưu động đối với Điểm Bưu điện văn hóa các xã địa bàn huyện Gia Bình, Thuận Thành và Lương Tài. Thực hiện việc chuyển phát kết quả đến tận tay cho người dân qua dịch vụ Bưu chính công ích đã được đông đảo người nhân ghi nhận và đánh giá cao.

- Đối với lĩnh vực vận tải: Là Sở GTVT đầu tiên trong cả nước phối hợp với Trung tâm CNTT của Bộ GTVT tổ chức tập huấn cho các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh áp dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đối với 20 TTHC. Trong 5 năm qua, tất cả các thủ tục hành chính lĩnh vực vận tải đều được thực hiện thông qua môi trường mạng (mức độ 4), người dân và doanh nghiệp không cần phải đến cơ quan nhà nước mà chỉ cần ở nhà là giải quyết được thủ tục hành chính. (Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên và cho đến thời điểm này áp dụng thành công nhất dịch vụ công cấp độ 4 với trên 21 ngàn hồ sơ).

- Đối với lĩnh vực Đăng kiểm phương tiện: Sử dụng dịch vụ nhắn tin cho chủ phương tiện khi phương tiện đến hạn kiểm định, giúp cho chủ xe không phải chờ đợi khi đến làm thủ tục đăng kiểm phương tiện.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn những khó khăn, bất cập như công tác cải cách thủ tục hành chính mới chỉ ở mức rút ngắn thời gian xử lý, các giải pháp sáng kiến cải cách TTHC còn hạn chế, chưa tích cực; ý thức chấp hành của CBCCVC chưa nghiêm túc, còn tình trạng ỉ lại, trông chờ, hình thức, máy móc… phần nào có ảnh hưởng đến công tác CCHC nói chung. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên đồng thời duy trì, phát huy các kết quả đã đạt được đối với công tác CCHC, Sở GTVT đã có một số đề xuất và kiến vị với cơ quan quản lý cấp trên. Cụ thể:

          Một là, thực hiện sắp xếp lại cơ quan hành chính các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; trọng tâm là cơ cấu lại tổ chức nội bộ của các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính cho phù hợp với quy định mới của Chính phủ; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang hoạt động theo cơ chế tự chủ.

          Hai là, tiếp tục cải cách công vụ, cải cách TTHC; hiện đại hóa hành chính và cải cách tài chính công: Tăng cường tính liên thông trong cải cách TTHC, cần tạo ra cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực đảm bảo liên thông được với cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ được giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh để giảm thời gian giải quyết TTHC. Mức độ hiệu quả của giải quyết TTHC cần phải được tính trên cơ sở sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Hiện đại hóa nền hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện tử. Xây dựng giải pháp đồng bộ để hình thành đội ngũ cán bộ, công chức điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử… Cải cách tài chính công gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tiễn; tăng cường kiểm soát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương về thu, chi ngân sách nhà nước, tránh sự đầu tư dàn trải, đầu tư kém hiệu quả, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

          Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác cải CCHC; Tăng cường, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác cải CCHC. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác cải CCHC; bố trí đủ nguồn lực tài chính cho cải CCHC.

         

Trịnh Duy Tuấn
Nguồn: Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 18482
Đã truy cập : 48222886