Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

14/06/2016 18:15 Số lượt xem: 1539

GIÁM ĐỐC - LÊ NGỌC TUYỂN

 

          * Điện thoại: 0913 259 451 - 0222 3 508 015

          * Địa chỉ email: lntuyen.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Sở GTVT Bắc Ninh trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, Bộ GTVT và trước pháp luật về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

2. Lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động công tác của Sở GTVT. Tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, nghị quyết, chương trình, đề án và các quy định của Nhà nước và Tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch; công tác tài chính; thanh tra, kiểm tra; công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại của Sở GTVT Bắc Ninh;

3. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Giao thông vận tải tỉnh. Phê duyệt phân khai vốn sự nghiệp, kinh phí hoạt động.

Ra Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, thẩm định an toàn giao thông các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông theo phân cấp;

4. Kiêm nhiệm các chức danh khác do UBND tỉnh quyết định và của Sở GTVT:

- Phó trưởng Ban thường thực Ban ATGT tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương; chủ tịch Hội đồng tuyển dụng CC, VC và các Hội đồng khác theo quy định của pháp luật và của Tỉnh;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Trưởng ban chỉ đạo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Trưởng ban cải cách hành chính.

5. Trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý XDGT Bắc Ninh. Phòng Kế hoạch Tài vụ.

- Tham gia sinh hoạt với Văn phòng Sở.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC - NGÔ LƯƠNG PHA

 

          * Điện thoại: 0943 929 663

          * Địa chỉ email: nlpha.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về đường bộ, an toàn giao thông đường bộ;

- Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì; triển khai thực hiện bảo dưỡng, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

- Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;

- Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn; Phụ trách thực hiện chương trình công tác xây dựng nông thôn mới;

- Thực hiện công tác phối hợp xây dựng các chế độ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi ngành GTVT;

- Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

- Công tác kế hoạch của ngành.

- Phụ trách công tác nghiệm thu công trình.

2. Thay mặt Giám đốc Sở ký:

- Các loại giấy phép thi công liên quan đến hệ thống đường bộ được giao quản lý theo phân cấp.

 - Thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ, đường tỉnh;

 - Thỏa thuận quy hoạch liên quan.

- Giấy phép cho phương tiện quá khổ, quá tải lưu hành.

3. Chỉ đạo và kiêm các chức danh:

- Trưởng Ban phòng chống lụt bão và cứu nạn của Sở;

- Giám đốc Ban Quản lý giao thông nông thôn 3;

- Một số Ban chỉ đạo do Tỉnh phân công.

- Phát ngôn chính của Giám đốc Sở.

4. Trực tiếp chỉ đạo:

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án GTNT3.

- Phối hợp phòng Quản lý Đô thị thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các Phòng Kinh tế- Hạ tầng các huyện trong Tỉnh, chỉ đạo công tác giao thông nông thôn .

- Tham gia sinh hoạt với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC - NGUYỄN VĂN HIỆP

 

          * Điện thoại: 0913 544 370 - 0222 3 508 036

          * Địa chỉ email: nvhiep.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Công tác cải cách hành chính; công tác quốc phòng – an ninh, quân sự, dân quân tự vệ.

- Công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

- Công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông do Ban Quản lý dự án thay mặt Sở Giao thông Vận tải thực hiện.

- Thiết kế hoán cải phương tiện vận tải;

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;

2. Thay mặt Giám đốc Sở ký:

- Các loại giấy phép lái xe;

- Giấy phép điều chỉnh lưu lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo lái xe theo phân cấp; giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; Giấy phép xe tập lái.

- Các loại giấy phép hành hành nghề; đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng. Đăng ký, dy chuyển phương tiện thủy nội địa;

- Thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện vận tải;

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;

- Các văn bản liên quan công tác giải phóng mặt bằng.

- Các chi phí liên quan đến hoạt động của Văn phòng sở.

3. Tham gia một số Ban của tỉnh:

- Hội đồng khoa học tỉnh;

- Một số Ban chỉ đạo do Tỉnh phân công.

4. Trực tiếp chỉ đạo:

- Văn phòng Sở, Phòng vận tải, phương tiện và người lái, Trung Tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh, Trung Tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Bắc Ninh, Phòng Pháp chế.

- Tham gia sinh hoạt với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC - NGUYỄN MINH HIẾU

 

          * Điện thoại: 0966 168 666

          * Địa chỉ email: nmhieu.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Các hoạt động vận tải đường bộ: Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách công cộng đường bộ, công tác quản lý bến, bãi đường bộ, quản lý cảng, bến thủy, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt theo phân cấp của UBND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển vận tải đường bộ; công tác An toàn giao thông của ngành.

- Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư theo phân cấp; Công tác thanh kiểm tra chất lượng công trình xây dựng giao thông.

- Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động giao thông đường thủy nội địa theo phân cấp, phối hợp công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Công tác Thanh kiểm tra; giải tỏa chống lấn chiếm, bảo vệ hành lang an toàn giao thông theo các quy định của pháp luật trên các tuyến đường do Sở GTVT Bắc Ninh quản lý;

- Chỉ đạo công tác quản lý, khai thác công nghệ thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông vận tải; các công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo; Phụ trách Trang thông tin điện tử của ngành.

- Thẩm định An toàn giao thông và môi trường;

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình xây dựng giao thông, bảo trì đường bộ theo phân cấp.

2. Thay mặt Giám đốc Sở ký:

- Các loại giấy phép liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ: Xe quá cảnh. Thỏa thuận hoặc ký giấy phép liên quan đến điều kiện hoạt động của các bến xe, bãi xe, các điểm đỗ giao thông tĩnh trên địa bàn tỉnh; điều kiện hoạt động của phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách theo quy định của Bộ GTVT và của UBND tỉnh;

- Các loại Giấy phép trong hoạt động quản lý giao thông đường thủy nội địa;

- Giấy phép cảng, bến thủy nội địa, Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các loại phù hiệu của tuyến xe cố định, xe hợp đồng, taxi, xe tải theo quy định.

- Báo cáo Thẩm định: An toàn giao thông; Thiết kế cơ sở; Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình xây dựng giao thông.

3. Chỉ đạo và kiêm các chức danh:

- Trưởng Ban phòng chống cháy nổ Sở GTVT;

- Thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Trưởng Ban ATGT của Sở;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học Sở GTVT;

- Thành viên một số Ban của tỉnh theo phân công;

4. Trực tiếp chỉ đạo:

- Thanh tra Sở, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Phòng Pháp chế - ATGT; Ban Quản lý các bến các xe khách Bắc Ninh và Ban ATGT sở trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia sinh hoạt với Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 22008
Đã truy cập : 47535216