Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ

23/02/2024 10:50 Số lượt xem: 131

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nhờ đó, hiệu quả công việc tăng, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành cũng được nâng cao. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng một số ít cán bộ chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, hành chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề này.

Giám đốc Sở yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc với các tổ chức,

cá nhân phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, hòa nhã và thân thiện

Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chấn chỉnh cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định của UBND tỉnh. Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành đúng thời gian, hiệu quả làm việc; không sa vào các tệ nạn xã hội; không làm việc cá nhân trong giờ hành chính; gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Thực hiện đeo thẻ công chức (hoặc thẻ tên) theo quy định trong khi thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ hành chính và buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực; hút thuốc lá đúng nơi quy định. Trong khi thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức, người lao động phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự theo quy định. Các đơn vị không tổ chức đi du xuân, lễ hội trong thời gian làm việc, trừ trường hợp được tổ chức phân công.

Trong thực thi nhiệm vụ, yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban của Sở, lãnh đạo các đơn vị công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tránh trường hợp sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền. Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ phối hợp tốt với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trung tâm hành chính công tỉnh xử lý hồ sơ và bàn giao kết quả theo đúng quy định, không để tình trạng công dân bức xúc về hồ sơ giải quyết (nhất là thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe).

Đặc biệt, Giám đốc Sở Yêu cầu chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức có thái độ phục vụ người dân chưa tốt, hiện tượng gây phiền hà cho tổ chức và công dân khi đến làm việc. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, hòa nhã và thân thiện khi làm việc trực tiếp với tổ chức và cá nhân; lắng nghe ý kiến của tổ chức, công dân và có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể để tổ chức, công dân hiểu rõ vấn đề được hỏi. Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu có phản ánh của tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, gây khó khăn cho tổ chức, công dân khi đến làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm tùy theo mức độ bị áp dụng hình thức kỷ luật.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện công văn này, kịp thời phát hiện, báo cáo Giám đốc Sở xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tham mưu cho Giám đốc Sở gắn việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính với việc xét thi đua, khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Bạch Minh Cường
Nguồn: Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 7443
Đã truy cập : 138214814