Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền

01/12/2023 14:36 Số lượt xem: 96

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Tải tại đây)