Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

01/12/2023 14:39 Số lượt xem: 84

Tải nội dung kế hoạch của Đảng ủy Sở Tư pháp tại đây