Đài phát thanh thành phố

10/10/2016 15:24 Số lượt xem: 0
Đài phát thanh thành phố

I. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Đài phát thanh thành phố

- Địa chỉ: 82 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh. 

- Điện thoại: 0222 3821 213

- Email: dpt.bn@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Trưởng Đài

Nguyễn Thị Lan Phương

Email: ntlphuong.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 213

Phó Trưởng Đài

Nguyễn Phương Hải

Email:nphai.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 213

Phó Trưởng Đài

Nguyễn Khắc Thụy

Email:nkthuy.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 213

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

1. Đài Phát thanh Thành phố: là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và cơ sở xã, phường, phản ánh các hoạt động, sự kiện trên các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh điễn ra trên địa bàn. Là diễn đàn để phản ánh thực tế khách quan dư luận xã hội, phát hiện biểu dương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới trên mọi mặt hoạt động, đồng thời đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực khác - nhằm làm lành mạnh hoá các mối quan hệ xã hội trên địa bàn.

2. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước :

- Phổ biến tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng được trang bị để phục vụ đời sống văn hoá - tinh thần của nhân dân, góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống văn hiến và cách mạng của nhân dân Thành phố Bắc Ninh.

3. Thực hiện chức năng quản lý sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn Thành phố:

- Sản xuất các chương trình phát thanh hàng ngày phát trên sóng FM tần số 107 MHZ Đài Thành phố (sản xuất các tin, bài- cả phát thanh và truyền hình để phát trên sóng phát thanh và truyền hình Đài PT-TH Tỉnh Bắc Ninh).

- Quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tài sản và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Đài ...

- Tổ chức thực hiện, duy trì việc tiếp sóng chương trình thời sự của Đài TNVN và Đài PT-TH Tỉnh.

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động và hỗ trợ về nghiệp vụ, chuyên môn (nội dung và kỹ thuật) đối với các trạm, Đài truyền thanh cơ sở đi vào hoạt động có nề nếp ổn định và đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất.

- Xây dựng các kế hoạch, dự án ngắn hạn, dài hạn về củng cố cơ sở vật chất- kỹ thuật và phát triển sự nghiệp truyền thanh- truyền hình trên địa bàn.

- Tham mưu cho UBND Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển sự nghiệp truyền thanh cơ sở nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở cơ sở.

Admin
Nguồn: Đài Phát thanh thành phố