Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 8
Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố

 I.Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố

- Địa chỉ: Số 1 Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh

- Điện thoại: 0222 3870 716

- Email: ttvhtt.bn@bacninh.gov.vn

 

II. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Giám đốc

Nguyễn Quốc Tuấn Email: nqtuan.bn@bacninh.gov.vn

- ĐT: 0222 3870 716

Phó Giám đốc

Nghiêm Quang Tấn

Email: nqtan.bn@bacninh.gov.vn

- ĐT: 0222 3870 716

Phó Giám đốc

Trần Mạnh Lân

Email: tmlan.bn@bacninh.gov.vn

- ĐT: 0222 3870 716

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

1. Chức năng:

a) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương;

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của Thành phố, xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở;

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Admin
Nguồn: PNV