Thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL278 đoạn QL18 – QL38, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

26/10/2017 00:04 Số lượt xem: 340

Thực hiện Văn bản số 3654/UBND-XDCB ngày 18/10/2017 củaUBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL278 đoạn QL18 – QL38, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ban QLDA XDGT Bắc Ninh thông báo nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Gói thầu số 3: Trích đo, lập bản đồ địa chính GPMB.

- Gói thầu số 4: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Gói thầu số 5: Thẩm tra an toàn giao thông.

- Gói thầu số 6: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Giá các gói thầu (tạm tính):

- Gói thầu số 2: 2.721.365.000 đồng (Hai tỷ, bẩy trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

- Gói thầu số 3: 489.279.000 đồng (Bốn trăm tám mươi chín triệu, hai trăm bẩy mươi chín nghìn đồng).

- Gói thầu số 4: 230.700.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu, bẩy trăm nghìn đồng).

- Gói thầu số 5: 71.500.000 đồng (Bẩy mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Gói thầu số 6: 465.371.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm bẩy mươi mốt nghìn đồng)..

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn của tỉnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2017.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 2: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 3: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 5: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 6: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành đảm bảo giảm trừ tiết kiệm tối thiểu 4% giá gói thầu, đảm bảo chất lượng gói thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Bên mời thầu đồng thời đã tiến hành đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn).

Ban QLDA XDGT Bắc Ninh kính mời các tổ chức có đủ năng lực tham gia dự thầu./.

Văn bản đính kèm (Tải về)

Nguồn: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XDGT BẮC NINH

Thống kê truy cập

Online : 6867
Đã truy cập : 138212947