Sáng ngày 29/10/2022, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban BCĐ lần thứ 02, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh).

03/11/2022 09:20 Số lượt xem: 195

Sau khi nghe Giám đốc Sở Giao thông vận tải, các sở, ngành, địa phương báo cáo các nội dung công việc đã triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên tham gia ý kiến thảo luận.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị

Để Dự án hoàn thành đúng tiến độ và hướng dẫn tại Nghị số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc Hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 và các quy định của pháp luật, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Dự án phải được thực hiện hết sức khẩn trương, theo đúng tiến độ chung của toàn Dự án nhưng phải đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng; toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh phải coi việc thực hiện dự án là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đến khi hoàn thành. Bắc Ninh phải được hưởng những lợi ích căn cơ từ Dự án để phát triển.

1. Cơ quan thường trực (Sở GTVT) chủ động hơn trong tham mưu công việc, trong việc họp Ban Chỉ đạo; Tổ Công tác họp thường xuyên, trước mắt hàng tuần có báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo về tiến độ, vướng mắc, công việc cần giải quyết;

2. Thường trực Ban Chỉ đạo phải cố định (thành phần họp, Thường trực BCĐ phải cố định) phân công nhiệm vụ thành viên xuyên suốt, tham gia từ lúc bắt đầu đến cuối Dự án mới có sự theo dõi thông suốt, quá trình xử lý mới nhanh và hiệu quả.

3., Văn bản của UBND các địa phương huyện, thành phố; Khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các Sở, cơ quan thuộc BCĐ tổng hợp báo cáo; đề nghị trình, gửi trực tiếp Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban giao Văn phòng Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo có ý kiến; thành lập Ban chỉ đạo để làm việc theo cơ chế Ban Chỉ đạo nhằm rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính.

4. quan điểm chung, yêu cầu thực hiện công việc quyết liệt thường xuyên, làm nhanh nhất có thể theo các cơ chế đặc thù quy định tại các Nghị quyết: số 56/2022/QH15 của Quốc hội và số 106/NQ-CP của Chính Phủ, đảm bảo sự phù hợp, Tuyệt đối không được làm sai quy định, trục lợi, lạm dụng chính sách; phấn đấu đến 30/6/2023 bàn giao được 70% mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư, để khởi công công trình: Trước mắt, tập trung chủ yếu vào công tác GPMB đất nông nghiệp, di chuyển mồ mả, đảm bảo tiến độ Dự án.

* Một số nội dung nhiệm vụ cụ thể như sau:

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện ngay các nội dung công việc theo Kế hoạch số 252/KH-UBNDHN-UBNDHY-UBNDBN ngày 27/9/2022 ký giữa 03 tỉnh, thành phố, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, cụ thể:

- Sở Giao thông vận tải:

+ Thống nhất Sở GTVT vẫn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị tài liệu họp Ban Chỉ đạo tỉnh, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo các công việc liên quan Dự án;

+ Chủ động chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị có liên quan làm việc với Ban ĐTXD Công trình giao thông thành phố Hà Nội chủ trì, yêu cầu tư vấn thiết kế thống nhất hướng tuyến 03 địa phương; thống nhất định hướng các vị trí hầm chui, cầu vượt ngang, nút giao, trạm dừng nghỉ...để đảm bảo thực hiện dự án thành phần 1.3; chủ động các công việc của mình.

+ Đối với đoạn tuyến nối 9,7Km: Các thỏa thuận về cao độ, hầm chui, nút giao, cầu vượt ngang....nếu vướng mắc, không đàm phán được với cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội, phải báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh sớm nhất, để có trao đổi với Lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Sở GTVT yêu cầu đơn vị TVTK nghiên cứu thiết kế các dự án thành phần đảm bảo kết nối hạ tầng giao thông 02 bên đường sắt Lim – Phả Lại; trên cơ sở đó, Tỉnh Bắc Ninh phối hợp với thành phố Hà Nội tổng hợp báo cáo Bộ GTVT, Chính phủ xem xét, chấp thuận phương án ĐTXD đường sắt đi trên cao (đảm bảo đồng bộ phù hợp với đường VĐ.4 đi cao).

- Sở Kế hoạch đầu tư:

+ Phối hợp với Sở Tư pháp chủ động nghiên cứu đối với việc giao Chủ đầu tư, giao nhiệm vụ cho UBND các huyện: Thuận Thành, Gia Bình, Quế Võ và thành phố Bắc Ninh (tiểu chủ đầu tư) thực hiện các khu tái định cư, các công trình hoàn trả, di dời (tiểu dự án), đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án.

+ Tham mưu văn bản, UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù theo tinh thần các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉnh phủ nêu trên;

+ Hướng dẫn công tác lập Báo cáo NCKT các dự án thành phần; phối hợp Sở Xây dưng, làm việc với thành phố Hà Nội để xây dựng hồ sơ mỏ vật liệu phục vụ thi công xây dựng Dự án;

+ Thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban chỉ đạo chung 03 tỉnh; đôn đốc Chủ đầu tư, các địa phương triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo tổng thể phục vụ các cuộc họp Ban Chỉ đạo chung 03 tỉnh; làm theo cơ chế Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu trực tiếp Chủ đầu tư (Ban QLDA XDGT Bắc Ninh) gửi Văn bản báo cáo tình hình thực hiện Dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham khảo Quyết định số 3956/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội xây dựng, áp dụng cơ chế chính sách; điều chỉnh, bổ sung, sửa Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Xây dựng xem xét đơn giá bồi thường cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Riêng với đất bán trái thẩm quyền: Giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương tổng hợp báo cáo trước mắt đối với dự án đường VĐ.4 xong trước 31/10/2022, chi tiết cụ thể (về nguồn gốc đất), để lấy ý kiến các Sở, ngành; xin ý kiến Trung ương cơ chế xử lý trước khi có văn bản phát hành.

- Sở Xây dựng thực hiện ngay công việc giới thiệu địa điểm trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thành phố ngày 31/10/2022, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương; xem xét, tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi quy định trước đây về việc giới thiệu địa điểm.

- Sở Tài Chính: Trên cơ sở đề nghị của UBND các địa phương bằng văn bản trước ngày 31/10/2022, xem xét tạm ứng vốn để công việc GPMB triển khai ngay và thuận lợi.

- Văn phòng Tỉnh ủy mở thư mục văn bản dành riêng cho dự án ĐTXD đường VĐ.4.

- UBND các địa phương: Thuận Thành, Gia Bình, Quế Võ và thành phố Bắc Ninh chủ động hơn, tổng hợp số liệu GPMB, tái định cư, các vướng mắc, khó khăn còn tồn tại, đề xuất các cơ chế chính sách về GPMB (nếu có)...gửi cho Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 31/10/2022.

- Các khu Tái định cư làm cho gọn gàng, đẹp hơn theo đúng quan điểm của Đảng, tái định cư cho nhân dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ cho phép, nhưng tuyệt đối không được lợi dụng chính sách, vi phạm Pháp luật.

- Công tác thông tin tuyên truyền: Cơ quan thường trực BCĐ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ thông tin, tuyên truyền tới nhân dân.

 

Kim Trung Kiên
Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng Công trình giao thông

Thống kê truy cập

Online : 6791
Đã truy cập : 84865079